អនុលេខាធិការនៃគណបក្សក្រុងគណៈកម្មាធិ qunce តេងដែលបានមកទស្សនាក្រុមហ៊ុនរបស់យើង

ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មាធិអនុលេខាធិការនៃគណបក្សក្រុង qunce តេងនិងអនុអភិបាលក្រុងលោក Liu Zhen-gxig នេះបានមកដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតលើ Feb.17 ឆ្នាំ 2016 ។

 news4


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: កុម្ភៈឆ្នាំ 17-2016
WhatsApp Online Chat !