മുനിസിപ്പൽ പാർട്ടി കമ്മിറ്റി ഡെങ് കുന്ചെ വൈസ് സെക്രട്ടറി നമ്മുടെ കമ്പനി സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു

മുനിസിപ്പൽ പാർട്ടി കമ്മിറ്റി ഡെങ് കുന്ചെ വൈസ് മേയർ ലിയു .ഭവനടൂറിസവും-ഗ്ക്സിഗ് വൈസ് സെക്രട്ടറി നേതാക്കൾ ഫെബ്.൧൭, 2016 ന് അന്വേഷണം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിന്റെ നേരെ വന്നു.

 നെവ്സ്൪


പോസ്റ്റ് സമയം: ഫെബ്രുവരി-൧൭-൨൦൧൬
WhatsApp Online Chat !