මහ නගර පක්ෂයේ මධ්යම කාරක සභාවට ඩෙන් qunce උප ලේකම්, අපගේ සමාගම වෙත පැමිණ

Feb.17, 2016 පිළිබඳ විමර්ශනයක් සඳහා මහ නගර පක්ෂයේ මධ්යම කාරක සභාවට ඩෙන් qunce හා උප නගරාධිපති ලියු zhen-gxig උප ලේකම් නායකයන්, අපගේ සමාගම එන්න.

 news4


පශ්චාත් කාලය: පෙබරවාරි-17-2016
WhatsApp Online Chat !